UPM:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustejärjestelmän perustamisesta ja hyväksynyt järjestelmän mukaisen rajoitetun osakepalkkio-ohjelman kaudelle 2024–2027

UPM:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustejärjestelmän perustamisesta ja hyväksynyt järjestelmän mukaisen rajoitetun osakepalkkio-ohjelman kaudelle 2024–2027

| Source: UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene Oyj        Pörssitiedote (Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot)                21.9.2023 klo 11.45

UPM:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustejärjestelmän perustamisesta ja hyväksynyt järjestelmän mukaisen rajoitetun osakepalkkio-ohjelman kaudelle 20242027

UPM:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustejärjestelmän perustamisesta (Restricted Share Arrangement) ja hyväksynyt rajoitetun osakepalkkio-ohjelman kaudelle 2024–2027 (Restricted Share Plan 2024–2027).

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä

Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän tarkoitus on toimia täydentävänä, osakepohjaisena, pitkän aikavälin kannustejärjestelmänä osallistujille sekä yhdenmukaistaa osallistujien edut yhtiön osakkeenomistajien etujen kanssa ja siten edistää omistaja-arvon suotuisaa kehitystä pitkällä aikavälillä. Rajoitettua osakepalkkiojärjestelmää voidaan käyttää sitouttamistarkoituksessa erikseen valituille osallistujille erityisissä rekrytointi- ja sitouttamistilanteissa. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat toimitusjohtaja, muut johtajiston jäsenet sekä muut keskeisissä tehtävissä toimivat johtajat. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu saamaan sitouttamistilanteessa annettavia palkkioita tästä järjestelmästä.

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista nelivuotisista ohjelmista, joiden kautta osallistujilla on mahdollisuus saada yhtiön osakkeita pitkän aikavälin kannustimena. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää UPM:n hallituksen hyväksyntää. Jokainen nelivuotinen ohjelma koostuu yhden vuoden myöntöjaksosta, jonka aikana osallistujille voidaan myöntää palkkioita, ja sitä seuraavasta kolmen vuoden sitouttamisjaksosta, jonka aikana osakepalkkiot toimitetaan osallistujille erissä. Palkkion ensimmäinen erä toimitetaan aikaisintaan vuoden kuluttua siitä, kun osallistuja on nimetty ohjelmaan.

Rajoitettuun osakepalkkiojärjestelmään ei sovelleta ansaintakriteerejä ja osakepalkkion toimittaminen on ehdollinen työsuhteen ja toimisopimuksen jatkumiselle.

Rajoitettu osakepalkkio-ohjelma 20242027

Hallitus on päättänyt, että kauden 2024–2027 rajoitetun osakepalkkio-ohjelman myöntöjakso alkaa 1.1.2024 ja päättyy 31.12.2024. Ohjelman sitouttamisjakso alkaa 1.1.2025 ja päättyy 31.12.2027.

Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän 2024–2027 mukaiset osakepalkkiot toimitetaan osallistujille vuosittain erissä vuoden 2027 loppuun mennessä. Osakkeet luovutetaan antamalla jo olemassa olevia osakkeita, joten ohjelmalla ei ole laimentavaa vaikutusta.

Ohjelman perusteella luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä on 500 000 osaketta. Edellä mainittu osakkeiden enimmäismäärä on ilmaistu palkkioiden bruttomääränä, josta vähennetään asianmukaiset verot ennen kuin osakkeet toimitetaan ohjelman piirissä oleville henkilöille.

Toimitusjohtajan ja muun johtajiston osakeomistussuositus

Hallitus päätti lisäksi päivittää toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten osakeomistussuositusta seuraavasti: “Toimitusjohtajan suositellaan omistavan UPM:n osakkeita kahden vuoden bruttomääräistä peruspalkkaa vastaava määrä ja muiden johtajiston jäsenten yhden vuoden bruttomääräistä peruspalkkaa vastaava määrä. Toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenten on pidettävä 50 % yhtiön pitkän aikavälin kannustejärjestelmien perusteella saadusta netto-osakemäärästä, kunnes heillä on hallussaan omistussuositusta vastaava määrä osakkeita”.

Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän lisäksi UPM:llä on tällä hetkellä myös kaksi muuta osakepohjaista pitkän aikavälin kannustejärjestelmää: tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ja viivästetty osakepohjainen kannustepalkkiojärjestelmä. Lisätietoja näistä järjestelmistä on saatavilla 16.2.2023 julkaistusta pörssitiedotteesta koskien UPM:n osakepohjaisia pitkän aikavälin kannustejärjestelmiä.

Lisätietoja antaa:
Henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti, UPM, puh. 02041 50048

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää X | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *